Zorg verlenen aan een postoperatief kind vanaf 2 jaar

Code

AZ-opleiding-REC-3

Type

kern

Omschrijving

Het betreft het verlenen van de opvang en postoperatieve zorg voor een
kind >2 jaar en diens naasten in een laag tot midden complexe zorgsituatie
op de recovery.

Kenmerken ‘laag’ tot ‘midden’ complexe zorgsituatie
• Het kind verkeert in een stabiele en voorspelbare gezondheidstoestand
waarbij de vitale functies worden bewaakt en kunnen worden
ondersteund

Andere kenmerken die de zorgsituatie laag- tot middencomplex maken
• De kans op risicovolle complicaties is aanwezig, maar deze liggen niet in
de lijn der verwachtingen
• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) kunnen van
invloed zijn op de stabiliteit
• Er zijn maximaal 2 specialismen/ketenpartners als hoofdbehandelaar
betrokken bij de directe zorg
• De zorgvrager kan veranderingen signaleren en hierop adequaat
reageren dan wel beperkt signaleren en/of hierop beperkt reageren
• Er zijn meerdere verpleegtechnische interventies nodig
• Naasten/ouders behoeven enige begeleiding
• Communicatie verloopt adequaat, maar kan enigszins bemoeilijkt
worden door uiteenlopende factoren (oplopende emoties, taalbarrière,
culturele achtergrond, cognitieve beperking, fysieke beperking)

De activiteit omvat

• Plannen en coördineren van de opname en de zorg
• Systematisch verzamelen van gegevens
• Bewaken en monitoren van vitale functies
• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens
• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose
• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen
• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies
bepalen)
• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies
• Informeren, instrueren en begeleiden kind en naasten
• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar
nodig inschakelen van hulp
• Rapporteren en overdragen van zorg

Beperkingen

Tot deze activiteit behoort niet:
• Zorg aan de baby en zuigeling in de leeftijd van 0-2 jaar
• Opvang van het vitaal bedreigd kind
• Hoogcomplexe zorg aan de postoperatieve zorgvrager >2 jaar


Voorwaardelijkheden
De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomische en fysiologische aspecten bij kinderen > 2 jaar (met name
op het gebied van de ademhaling, circulatie en samenhang met andere
orgaansystemen)
• Ontwikkelingsfasen van kinderen > 2 jaar (peuter/kleuter, schoolgaand
kind, puber-adolescent)
• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijv. PEWS)
• Wijze van beoordelen van bewustzijn, circulatie, ademhaling,
spieractiviteit en de kleur van de zorgvrager kind in de verschillende
levensfasen
• Normaalwaarden van vitale functies bij kinderen gerelateerd aan leeftijd
• Fysiologie, observatie, meetinstrumenten en behandeling van pijn bij
kinderen >2jaar
• Algehele en regionale anesthesietechnieken en postoperatieve zorg
• Postoperatieve complicaties en interventies
• Communicatie met kind en naasten
• Zelfbeschikkingsrecht
• Farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kind > 2 jaar
• Medisch rekenen
• PBLS / BLS
• Luchtwegmanagement bij kinderen >2 jaar (postoperatieve
luchtwegproblemen)

Vaardigheden

• Inrichten/klaarmaken werkplek voor de opvang van een postoperatief
kind >2 jaar
• Relevante parameters in relatie tot het ziektebeeld, de aard van de
(chirurgische) ingreep, de anesthesietechniek én de levensfase van het
kind bewaken (bijv. stelt de alarmgrenzen passend bij de situatie in)
• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen
• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een
verpleegkundige werkdiagnose formuleren
• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden
• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doeleffect-risico’ 
• Inventariseren van (potentiële) risico’s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling
• Scorelijsten invullen met betrekking tot pijn en neurologische controles
in relatie tot de aandoening/operatie
• Herkennen en behandelen van angst en pijn (angstreductietechniek)
• Medicatie klaarmaken (bijv. oplossingen en verdunningen) m.b.v.
doseringsschema en deze toedienen
• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen
• Zorgdragen voor een vrije ademweg en toepassen van verschillende
non-invasieve beademingstechnieken
• Informeren, instrueren en begeleiden van het kind en de ouder(s)
/verzorgers/ naasten
• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met
moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige
interactiepatronen
• Creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor het kind,
rekening houdend met privacy
• Met behulp van scoringslijst aangeven wanneer het kind ontslagen kan
worden
• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBARmethodiek

Gedrag

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces
• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager
• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)
• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de
eigen deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de
acute zorg vraagt tijdig om assistentie
• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een kern-EPA. De EPA kan aan de student na de BAZ toevertrouwd
worden op supervisieniveau 4. De duur wordt bepaald door de werkcontext
en de individuele student.

Edit | Back to EPA index