Zorgdragen voor kinderen met nierfunctievervangende behandeling

Code

LZ-DIA-8

Type

specifiek

Omschrijving

De activiteit omvat

• Afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op langdurige nefrologische aandoening bij een kind of jongere, zorgbehoefte,
kwetsbaarheid en dagelijks leven
• Ondersteunen van het kind, de jongere en ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making
• Met behulp van klinisch redeneren opstellen van verpleegplan
• Voorbereiden op, voorlichten en instrueren bij, uitvoeren van, begeleiden en nazorg bieden bij nierfunctievervangende behandeling
• Voorbereiden op, voorlichten en instrueren bij, verifiëren of informatie begrepen is, uitvoeren van, begeleiden en nazorg bieden bij
voorbereidingsprotocol transplantatie
• Organiseren, coördineren en uitvoeren van het voorbereidingsprotocol
• Instructie en begeleiding bieden bij aanpassing en continuering van leefstijl- en voedingsvoorschriften
• Observeren zorgvragers en signaleren van risico’s; handelend optreden indien nodig
• Onderhouden langdurige therapeutische relatie en verlenen van psychosociale zorg gericht op kind/jongeren, gezin en netwerk
• Organiseren en coördineren van ambulante en (poli)klinische dialysezorg
• Omgaan met en bespreken van ethische dilemma’s
• Overdragen van zorg aan collega’s in de instelling en binnen het netwerk
• Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige nefrologische expertise in het multidisciplinair team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s

Beperkingen

Beperkingen
• Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan zorgvragers ouder dan 18 jaar

Voorwaardelijkheden
• Deze EPA kan worden gestart wanneer LZ-DIA-1 is toevertrouwd en de
opleiding kinderverpleegkundige is afgerond

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie nierstelsel en circulatie bij kinderen/jongeren
• (Ontwikkelings)psychologische en psychosociale effecten van langdurige hemodialyse op kind/jongere en ouders bij nierfunctievervangende therapie en voorbereiding op transplantatie
• Ethiek in relatie tot dialysezorg voor kinderen/jongeren

Vaardigheden

• Communicatie afstemmen op ontwikkelingsniveau kind
• Motiverende gespreksvoering met kind en ouder
• Voorlichting, instructie, shared decision making bij kinderen/jongeren en ouders
• Organiseren en coördineren
• Verpleegkundig leiderschap tonen op gebied van innovatie, kwaliteit,
coördinatie van zorg, kennisoverdracht en begeleiding van het team

Gedrag

• Is gericht op bevordering zelfredzaamheid van kind/jongere, ouders en gezin
• Toont empathie
• Stelt zich geduldig op
• Is alert op risico en complicaties
• Fungeert als rolmodel

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
Edit | Back to EPA index