Zorg verlenen aan een kind met meerdere bedreigde vitale functies, reagerend op de geboden therapie

Code

MK-opleiding-HCK-3

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een kind in de volgende context: 
• Vitaal bedreigd kind van 0 tot 18 jaar 
• Het kind is respiratoir en/of hemodynamisch en/of metabool en/of neurologisch bedreigd 
• Het kind heeft chronische beademing en/of een tracheacanule 
• Het kind kan bekend zijn met multiproblematiek en/of langdurig zijn opgenomen 
• Het kind reageert voldoende op de geboden therapie of de therapie is in afbouwende fase 

De activiteit omvat

• Afnemen van (delen van) de anamnese op prioriteit
• Continu observeren, interpreteren en evalueren van de vitale functies bij ernstig ziek kind
• Invullen scorelijsten op prioriteit; interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen
• Opvangen van, voorlichten en begeleiden van ernstig ziek kind en naasten
• Ondersteunen van het vitaal bedreigde kind en de naasten bij besluitvorming met behulp van shared decision making
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg en behandeling zoals met highflow, CPAP, non-invasieve beademing, chronische/thuisbeademing via tracheacanule en/of kap, toedienen van risicovolle mediatie en cardiotonica (waarvoor monitoring geïndiceerd is), postoperatieve zorg, neuromonitoring
• Zorg verlenen aan kinderen met verschillende vormen van ademhalingsondersteuning
• Toedienen van risicovolle medicatie (waarvoor monitoring geïndiceerd is)
• Omgaan met multimorbiditeit en langdurige ziekte
• Interprofessioneel samenwerken in de acute situatie (zoals kinder- en huisarts, (kinder)intensivist en (kinder)cardioloog, (kinder)fysio)
• Overdragen van zorg (SBARR-methodiek) naar andere disciplines of andere setting
• Inbrengen van gespecialiseerde kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven, EBP en begeleiden van collega’s

Voorwaardelijkheden
• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-HCK-2 is toevertrouwd 

Beperkingen

No content provided

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• De kennis zoals geformuleerd bij MK-HCK-2 
• Risico’s van, interacties tussen en invloed op elkaar van meerdere vitaal bedreigde functies 
• Invloed en gevolgen van een langdurige en/of zeer bedreigende ziekte en HCK-opname op kind en naasten 
• Ethiek en dilemma’s bij langdurige intensieve zorg 

Vaardigheden

• Anticiperen op afwijkingen in de vitale functies in het kader van de aandoening en /of multimorbiditeit 
• Herkennen van complicaties bij complexe zorg waarop meerdere aandoeningen van invloed kunnen zijn en waarbij regelmatig moet worden afgeweken van standaardprotocollen en -procedures 
• Handelen volgens verpleegkundig protocol of hier gemotiveerd van afwijken 
• Zorgplanning maken in samenspraak met kind en naasten 
• Herkennen en bespreekbaar maken van ethische dilemma’s (zoals bij multimorbiditeit/-problematiek en/of niet intensiveren beleid) 
• Anticiperen op de sociale situatie van kind en gezin en op mogelijke veranderingen hierin 
• Langdurige therapeutische en/of ondersteunende relatie aangaan en onderhouden met kind en naasten 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

 De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index