Zorg verlenen aan een kind met één of meerdere bedreigde vitale functie, onvoldoende/niet reagerend op de geboden therapie

Code

MK-opleiding-HCK-4

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een kind in de volgende context: 
• Een ziek, vitaal bedreigd en/of gewond kind van 0 tot 18 jaar 
• Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool en/of neurologisch bedreigd 
• Het kind heeft chronische beademing en/of een tracheacanule 
• Vitale functies worden bewaakt, maximaal één vitale functie wordt ondersteund 
• Het kind wordt zieker en reageert onvoldoende op de geboden therapie en/of er ontstaan complicaties 

De activiteit omvat

• Afnemen van (delen van) de anamnese op prioriteit 
• Continu, intensief en frequent observeren, interpreteren en evalueren van de vitale functies en therapie 
• Invullen scorelijsten op prioriteit, interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Opvangen van, voorlichting geven aan en intensief begeleiden van naasten met betrekking tot het vitaal bedreigde kind 
• Ondersteunen van het kind en de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making 
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg aan een vitaal bedreigd kind, zoals met verschillende vormen van ademhalingsondersteuning (bijv. neusbril, CPAP, tracheastoma/tracheacanule, postoperatieve zorg, neuromonitoring) 
• Reanimatieteam inschakelen 
• Toedienen van risicovolle medicatie (waarvoor monitoring geïndiceerd is) 
• Voorbereiden van overplaatsing naar ICK of andere ziekenhuis 
• Omgaan met multimorbiditeit en langdurige ziekte 
• Overdragen van zorg (SBARR-methodiek) naar andere disciplines of andere setting 
• Interprofessioneel samenwerken in de acute situatie (zoals (kinder)intensivist, kinderarts, (kinder)cardioloog, (kinder)chirurg, kinderfysio) 
• Inbrengen van gespecialiseerde kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven, EBP en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

De activiteit omvat niet:
• Het verlenen van zorg aan een kind waarbij de ondersteuning van de vitale functie wordt afgebouwd
• Het zorg verlenen aan kinderen aan invasieve beademing, met instabiele hemodynamiek bij het geven van cardiotonica en/of multi organ failure

Voorwaardelijkheden
• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-HCK-3 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• De kennis zoals geformuleerd bij MK-HCK-2 en 3 
• Invloed en gevolgen van een HCK-opname op kind en naasten 
• Cardiopulmonale resuscitatie volgens de BLS en PBLS 
• Farmacologie laag gedoseerde cardiotonica 

Vaardigheden

• Anticiperen op en herkennen van potentiële complicaties bij de behandeling van een zieker wordende patiënt 
• Hoge alertheid tonen op soms subtiele of kleine aanwijzingen van verslechtering 
• PBLS toepassen 
• Assisteren bij nasotracheale en orotracheale intubatie 
• Voorbereiden op overplaatsen naar IC 
• Intensief begeleiden van kinderen en naasten in onzekere zorgsituatie 
• Herkennen van en omgaan met ethische dilemma’s (zoals bij multiproblematiek en/of niet intensiveren beleid) 
• Geduld, empathie, betrokkenheid tonen 
• Aangaan en onderhouden van intensieve en langdurige therapeutische relatie met kind en naasten 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index