Kortdurend zorg verlenen aan een pasgeborene met één of meerdere bedreigde vitale functies, onvoldoende reagerend op de geboden HC-therapie

Code

MK-opleiding-HCN-4

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een pasgeborene in de volgende context: 
• Zieke, vitaal bedreigde pasgeborene 
• De pasgeborene is respiratoir, circulatoir, metabool en /of neurologisch bedreigd 
• Vitale functies worden bewaakt, één of meerdere vitale functies worden ondersteund m.b.v. HC- therapie, waarbij de gezondheidstoestand verslechtert, ondanks de ingezette therapie 
• De pasgeborene wordt zieker en reageert onvoldoende op de geboden therapie en/of er ontstaan complicaties, waarbij één of meerdere vitale functies overgenomen worden 
• De pasgeborene ligt op een neonatale afdeling voor post IC-zorg 

De activiteit omvat

• Afnemen van (delen van) de anamnese op prioriteit 
• Meten, continu (invasief) observeren (bijvoorbeeld een arterielijn t.b.v. bloeddruk) en interpreteren van de vitale functies en neurologische controles in het kader van de acute aandoening en op basis hiervan handelen en evalueren 
• Invullen scorelijsten op prioriteit, interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Opvangen, voorlichting geven en begeleiden van ouders rondom de zieke, vitaal bedreigde pasgeborene 
• Ondersteunen van de ouders bij de zorg voor de zieke, vitaal bedreigde pasgeborene 
• Het ondersteunen van de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making
• Prioriteren, plannen, uitvoeren en evalueren van zorg aan een neonaat met acuut en subacuut verslechterende vitale functies 
• Zorg verlenen aan pasgeborenen met verschillende vormen van ademhalingsondersteuning zoals CPAP tot PEEP 8 en NIPPV 
• Kortdurend (max. 24 uur) overnemen van één of meerdere vitale functies, zoals bij asfyxie 
• NLS/NALS toepassen 
• Starten met hypothermie en inbrengen lijnen in het kader van behandeling asfyxie
• Organiseren en coördineren van zorg voor de neonaat met verslechterende vitale functies 
• Toedienen van risicovolle medicatie (waarvoor monitoring geïndiceerd is) 
• Neuromonitoring 
• Intensief interprofessioneel samenwerken met neonatoloog, kinderarts, gynaecoloog, verpleegkundig specialist en transportteam ICN 
• Inbrengen van gespecialiseerde neonatologieverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

• MK-HCN-4 kan worden gestart samen met MK-HCN-3, maar zal onder directe begeleiding worden gesuperviseerd tot einde opleiding 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Invloed en gevolgen van een HCN- opname op ouders en gezin 
• Diverse mogelijkheden van toepassing van ademhalingsondersteuning, handmatige beademing en (non) invasieve beademing m.b.v. beademingsmachine 
• Fysiologie en complicaties bij diverse vormen van beademing 
• Farmacotherapie, cardiotonica bij hemodynamische instabiliteit 
• Regelgeving omtrent ICN-transport 

Vaardigheden

• Handelen volgens de op de op dat moment geldende wet- en regelgeving, protocollen of richtlijnen 
• Geven van ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg 
• Toepassen van algemene hygiëne- en veiligheidsprincipes geldend voor een neonatale setting 
• Herkennen van een zieker wordende pasgeborene en/of complicaties t.a.v. de behandelingen en daarop anticiperen en pro- actief reageren, zoals MOF 
• NLS/NALS toepassen 
• Assisteren bij intuberen, toedienen surfactant en thoraxdrainage 
• Max 24 uur zorg verlenen aan een pasgeborene waarbij de ademhaling wordt overgenomen m.b.v. de beademingsmachine 
• Assisteren bij acuut inbrengen van IV-toegang middels venflon, centrale lijn of botnaald 
• Toepassen van behandeling hemodynamische problematiek, zoals assisteren bij inbrengen en verzorgen van een arteriële lijn t.b.v. invasieve bewaking bloeddruk en bloedafname, klaarmaken en toedienen van cardiotonica, acute medicatie en toedienen van bloedproducten 
• Herkennen van en omgaan met ethische dilemma’s 
• Stressbestendigheid, overzicht behouden in een snel veranderende zorgsituatie 
• Intensief begeleiden van ouders/naasten in stressvolle en onzekere zorgsituatie 
• Hoge alertheid op soms subtiele of kleine aanwijzingen van verslechtering m.b.t. de aandoening, behandelingen en prognose, zoals GBS-sepsis, herpes, asfyxie, epilepsie, hersenbloeding, MAS, CHD
• Interpreteren van en anticiperen op verschillende uitkomsten van onderzoek afzonderlijk en in samenhang, zoals Astrup, bloedbeeld, CRP, bilirubine, lactaat, röntgen-, echo-onderzoek, Thompson-score 
• Interprofessioneel samenwerken in acute situatie met netwerk en transportteam ICN 
• Onder tijdsdruk een volledige schriftelijke overdracht opstellen voor overplaatsing naar een ICN 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student op het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index