Zorg verlenen aan een (niet beademd) kind met één bedreigde vitale functie, reagerend op de geboden IC-therapie

Code

MK-opleiding-ICK-1

Type

kern

Omschrijving

Het betreft zorg verlenen aan een kind in de volgende context(en): 
• Een vitaal bedreigd en/of gewond kind van 0 tot 18 jaar 
• Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool óf neurologisch bedreigd 
• Het kind heeft een tracheacanule • Het kind heeft een (complexe) operatie ondergaan 
• Vitale functies worden bewaakt en ondersteund of overgenomen 
• Het kind reageert voldoende op de geboden IC-therapie of de therapie is in de afbouwende fase 

De activiteit omvat

• Afnemen van (delen van) de anamnese op prioriteit 
• Continu observeren, interpreteren en evalueren van de vitale functies, eventueel met invasieve metingen 
• Invullen scorelijsten op prioriteit; interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Zorg verlenen bij verschillende vormen van therapie/behandeling (nasale highflow, nasale CPAP), toedienen van risicovolle medicatie en cardiotonica (waarvoor monitoring geïndiceerd is), postoperatieve zorg, neuromonitoring 
• Opvangen naasten rondom het vitaal bedreigde kind 
• Voorlichting geven aan, informeren en begeleiden van naasten met betrekking tot het vitaal bedreigde kind 
• Ondersteunen van het kind en de ouders bij besluitvorming met behulp van shared decision making 
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige intensivecare zorg aan het vitaal bedreigde kind 
• Zorgdragen voor het zo veel mogelijk voortzetten van de normale ontwikkeling van het kind 
• Interprofessioneel samenwerken, zoals met kinderintensivist, kinderarts, kindercardioloog 
• Overdragen van zorg (SBARR-methodiek) naar andere disciplines of andere setting 
• Inbrengen van gespecialiseerde intensivecare-kinderverpleegkundige expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven, EBP en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

 Voorwaardelijkheden:
 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA HCK-2 is toevertrouwd

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Behandelingen en interventies: nasale highflow, nasale CPAP, canulewissel 
• Farmacotherapie op de ICK zoals veelvuldige antibiotica, analgetica, sedativa, cardiotonica, anti-aritmetica, prostaglandines IV 
• Invloed en gevolgen van een ICK-opname op kind en naasten 
• Coping strategieën van ouders met een kind op de ICK 

Vaardigheden

• Vaardigheden en gedrag zoals geformuleerd bij MK-HCK-2 toepassen in context ICK 
• Uitvoeren nasale highflow, nasale CPAP, toedienen van risicovolle medicatie en cardiotonica, postoperatieve zorg, neuromonitoring 
• Herkennen van (potentiële) problemen met vitale functies op basis van onderliggend lijden; anticiperen op (mogelijke) veranderingen in de situatie van het vitaal bedreigde kind en hierbij proactief handelen 
• Verpleegkundig rekenen: medicatie berekenen, klaarmaken en toedienen (oraal, IV, inhalatie) 
• Controles hemodynamiek, zoals hartfrequentie, ECG, 12 afleidingen, ritmebewaking, polsvolume, capillaire refill tijd, bloeddruk (CVD), invasieve bloeddrukmeting 
• Assisteren bij inbrengen en verzorgen van CVC of PVC 
• Toepassen gezinsgerichte zorg in ICK-context 
• Communiceren over en samenwerken met naasten rond de voortgang van de situatie van het kind op een ICK 
• Herkennen van en omgaan met ethische dilemma’s 
• Interprofessioneel communiceren en samenwerken rondom het vitaal bedreigde kind 

Gedrag

• Verpleegkundig leiderschap op gebied van innovatie, kwaliteit, coördinatie van verpleegkundige zorg aan vitaal bedreigde kinderen, EBP en begeleiden van het team 

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

 De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index