Zorg verlenen aan en assisteren bij een barende in een voorspelbare zorgsituatie

Code

MK-opleiding-OBS-3

Type

kern

Omschrijving

Dit betreft het zorg verlenen aan en assisteren bij de (kwetsbare) barende tijdens ontsluitingsfase, uitdrijvingsfase, placentaire fase en post placentaire fase in een voorspelbare situatie zoals bij inleiding, pijnstillingsverzoek, diabetes gravidarum, primaire sectio, niet vorderende ontsluiting en wanneer de barende GBS positief is. 

De activiteit omvat

• Gereed maken van de verloskamer 
• Opvangen van de barende en naasten 
• Afnemen van een obstetrische anamnese 
• Meten van de vitale functies bij de barende zorgvrager met behulp van de MOEWS, interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Meten van de obstetrische parameters (zoals vaginaal bloedverlies, vochtverlies, handgrepen van Leopold en stand fundus), interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Meten van de foetale condities (CTG aansluiten en observeren), interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Inbrengen van een blaaskatheter bij een barende zorgvrager 
• Assisteren bij een pijnstillingsverzoek bij de barende zorgvrager 
• Toedienen van medicatie in de obstetrische context 
• Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg aan de barende aan de hand van het gemaakte verpleegplan 
• Zorg inrichten op basis van functioneren van barende zorgvrager op somatisch, psychisch, maatschappelijk en spiritueel gebied 
• Coachen van de barende en diens naasten 
• Voorlichting geven rondom bevalling 
• Ondersteunen van het medisch beleid (zoals vaginaal toucher, Foleykatheter) 
• Overdragen van zorg en samenwerken met aan andere professionals binnen de keten (zoals verloskundige en huisarts) 
• Organiseren en coördineren van obstetrische zorg 
• Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige obstetrische expertise in het interprofessionele team: kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s 

Beperkingen

 • Onder deze EPA vallen niet de patiënten die pijnstilling krijgen onder monitorbewaking 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Verloop van de baring (ontsluitingsfase, uitdrijvingsfase, placentaire fase en postplacentaire fase) 
• Primaire (natuurlijke) sectio 
• Kwetsbare barende 
• Diagnostiek rondom de baring (GBS, in speculo kijken) 
• Behandeling tijdens de ontsluitingsfase, uitdrijvingsfase, placentaire fase en post-placentaire fase 
• Vormen van pijnstilling durante partu 
• Medische technologie die gebruikt wordt bij de baring 
• Protocollen met betrekking tot de baring 
• Katheteriseren van een zwangere patiënt 
• Farmacologie 
• Medicatie die gebruikt wordt tijdens baring 
• Foetale conditie en CTG-interpretatie 

Vaardigheden

• Anticiperen op calamiteiten (BLS, ABCDE-methodiek) 
• Protocollair werken 
• Grenzen aangeven 
• Handelend optreden in acute situaties 
• Direct, accuraat en doelgericht communiceren, motiverende gespreksvoering 
• Stressbestendigheid, overzicht houden in snel veranderende zorgsituatie 
• Ethisch reflecteren en hiernaar handelen 
• Waarnemen en herkennen van lichamelijke en psychosociale veranderingen, interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen 
• Herkennen, interpreteren van en reageren op symptomen van pathologie 
• Coördineren en organiseren van zorg rondom de partus 
• Interprofessioneel samenwerken 
• Gezamenlijke besluitvorming 
• Gereed maken van de verloskamer 
• Bedienen van medische apparatuur op verloskamers 
• Overdragen van zorg volgens SBAR(R)-methode 
• Verpleegkundig leiderschap op gebied van kwaliteit (EBP) en coördinatie van zorg 
• Hygiëne en infectiepreventie rondom partus 
• Proactief handelen 
• Alert zijn op risico en complicaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

 De verwachting is dat de student aan het einde van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index