Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg

Code

MO-opleiding-AM-17

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem a.d.h.v. het operatieprogramma/ de patiënt 
• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis- en geavanceerde medische hulpmiddelen 
• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 
• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en materialen 
• Klaarleggen van de benodigdheden voor middencomplexe algehele anesthesie (waaronder geavanceerde medicatie zoals perfusor met insuline, inotropica, kalium etc.) 
• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 
• Transporteren van de patiënt (met mogelijk een uitgebreide voorgeschiedenis) naar de operatiekamer 
• Deelnemen aan en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten 
• Begeleiden van patiënten; zowel fysiek als communicatief 
• Aansluiten van basis en geavanceerdere monitoring 
• Pre-oxygeneren voor de inleiding 
• Uitvoeren van rapid sequence intubation bij een niet-nuchtere patiënt 
• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 
• Assisteren of uitvoeren van de anesthesiologische procedure (inductie, luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen) 
• Assisteren bij inbrengen van geavanceerde medische hulpmiddelen (arterielijn, CVD, rapid infusion systeem etc.) 
• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en handelen bij afwijkingen 
• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 
• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, doormiddel van een patiënten verwarmingssysteem 
• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem 
• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, kruisbloed, bloedproducten) 
• In kaart brengen van vochtbalans 
• Onderhouden van de anesthesie m.b.v. arterielijn en CVD-meting (evt. toediening inotropica) 
• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK (operatieteam) 
• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en complicaties en daarbij op de voorgrond treden (zoals anesthesioloog inlichten en analgetica en relaxantia bijgeven bij conversie van laparoscopische naar open procedure, anesthesioloog inlichten en eventueel bloed bestellen bij veel bloedverlies, overleggen met anesthesioloog wat te doen bij langdurige hemodynamische schommelingen etc.) 
• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding, ook bij een niet-nuchtere patiënt (zoals hypnotica afbouwen, spierrelaxantia bepalen 
• Patiënt transporteren naar de verkoever/PACU (evt. beademd en met nodige apparatuur) 
• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 

Beperkingen

 • Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 • Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-16 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de middencomplexe anesthesiologische zorgcategorie 
• Rapid sequence intubation 
• Middencomplexe operatieprocedures en potentiële complicaties 
• Werking, potentiële bijwerkingen en complicaties van medicatie gerelateerd aan middencomplexe anesthesiologische zorg 
• Apparatuur en medische hulpmiddelen voor middencomplexe anesthesiologische zorg 
• Ziekenhuis en afdelingsprotocollen m.b.t. middencomplexe algehele anesthesie 

Vaardigheden

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Prioriteiten stellen bij handelingen bij middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties (waaronder de RSI) 
• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve overlegmomenten m.b.t. middencomplexe anesthesiologische zorg 
• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen 
• Onderhouden van algehele anesthesie met behulp van basis en geavanceerde anesthesiologische hulpmiddelen 
• Signaleren van en handelen bij afwijkende vochtbalans 
• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Anticiperen op potentieel veranderende situaties en complicaties en deze duidelijk benoemen binnen het operatieteam 
• Werktempo aanpassen aan middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Klinisch redeneren m.b.t. middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student na 2 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
Edit | Back to EPA index