Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg

Code

MO-opleiding-AM-18

Type

kern

Omschrijving

De activiteit omvat

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor hoogcomplexe anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ de patiënt 
• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis, geavanceerde en specialistisch geavanceerde medische hulpmiddelen 
• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 
• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en materialen 
• Klaarleggen van de benodigdheden voor hoogcomplexe algehele anesthesie (zoals dubbellumen tubes, basis en geavanceerde medicatie, pulmonaal katheters, spinaal katheter, etc.) 
• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 
• Transporteren van de patiënt met veel comorbiditeiten naar de operatiekamer 
• Deelnemen aan en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten 
• Begeleiden van patiënten, zowel fysiek als communicatief 
• Aansluiten van basis en geavanceerdere monitoring 
• Pre-oxygeneren voor de inleiding 
• Uitvoeren van rapid sequence intubation bij een niet-nuchtere patiënt 
• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 
• Assisteren bij de anesthesiologische procedure evt. bij een niet-nuchtere patiënt (inductie, luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen van tube of dubbellumentube) 
• Assisteren bij inbrengen van specialistisch geavanceerde medische hulpmiddelen (pulmonaal katheters, spinaalkatheters, Swan Ganz katheters etc.) 
• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en handelen bij afwijkingen 
• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 
• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, doormiddel van een patiënten verwarmingssysteem 
• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) registratiesysteem 
• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, kruisbloed, bloedproducten) 
• In kaart brengen van vochtbalans 
• Onderhouden van de anesthesie m.b.v. specialistische geavanceerde hulpmiddelen 
• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK (operatieteam) 
• Delegeren van anesthesiologische taken en aansturen van collega’s 
• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en complicaties en daarbij meer op de voorgrond treden (zoals, Bij langdurige hypotensie in overleg met anesthesioloog inotropica klaarmaken en toedienen, zorgen dat de bloedproducten besteld zijn en in overleg met anesthesioloog toedienen bij veel bloedverlies, etc.) 
• Patiënt transporteren naar de PACU/IC (evt. beademd en met uitgebreide geavanceerde apparatuur) 
• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding ook bij een niet-nuchtere patiënt (zoals hypnotica afbouwen, spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 
• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 

Beperkingen

 • Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 • Deze EPA heeft betrekking op hoogcomplexe zorgsituaties, zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 • Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-17 is toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Anatomie, fysiologie en pathologie van de patiënten in de hoogcomplexe anesthesiologische zorgcategorie 
• Verschillende technieken bij algehele anesthesie en mogelijke complicaties (ernstig zieke patiënten met veel comorbiditeiten) 
• Hoogcomplexe operatieprocedures en potentiële complicaties 
• Werking, potentiële bijwerkingen en complicaties van medicatie gerelateerd aan middencomplexe anesthesiologische zorg 
• Apparatuur en medisch hulpmiddelen voor hoogcomplexe anesthesiologische zorg 
• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. hoogcomplexe algehele anesthesie 

Vaardigheden

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Prioriteiten stellen bij handelingen bij hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve overlegmomenten m.b.t. hoogcomplexe anesthesiologische zorg 
• Onderhouden van algehele anesthesie met behulp van basis, geavanceerde en specialistisch geavanceerde anesthesiologische hulpmiddelen 
• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Werktempo aanpassen aan hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
• Klinisch redeneren m.b.t. hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

De verwachting is dat de student in het laatste half jaar van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
Edit | Back to EPA index