Coördineren van zorg en uitvoeren van specialistische anesthesiologische zorg bij…

Code

MO-opleiding-AM-27

Type

specifiek

Omschrijving

 NB: Deze EPA kan meerdere keren worden afgetekend bij verschillende specialistische anesthesiologische zorgsituaties. De titel, evenals de activiteiten, kennis en vaardigheden worden aangepast en aangevuld op basis van de specifieke zorgsituatie waarvoor deze EPA wordt gebruikt. Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, uitvoeren/delegeren van anesthesiologische zorg op basis van klinisch redeneren bij specialistische anesthesiologische zorgsituaties bij… 
(Bijvoorbeeld: 
• Vaatchirurgie
• Neurochirurgie 
• Longchirurgische 
• Cardiothoracale chirurgie 
• Transplantatiechirurgie 
• Genderchirurgie 
• Multitrauma 
• Etc.) 

De activiteit omvat

• Analyseren van anesthesiologisch zorg a.d.h.v. het operatiedagprogramma/patiënt op basis van de complexiteit voor specialistische operatieve zorg 
• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van specialistische geavanceerde medisch hulpmiddelen 
• Instellen, aansluiten en bedienen van de specialistische geavanceerde medische anesthesiologische apparatuur en hulpmiddelen 
• Aansluiten aan de basis en (specifiek) geavanceerde monitoring 
• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief m.b.v. basis en geavanceerde monitoring 
• Assisteren bij de anesthesiologische procedure in de specifieke zorgsituaties 
• Inspelen/anticiperen op veranderende anesthesiologische zorg en complicaties 
• Multidisciplinair communiceren 
• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop bij veranderend operatieverloop en complicaties 
• Transporteren van de patiënt naar de verkoever/PACU/IC 

Beperkingen

• Deze EPA heeft betrekking op zorgsituaties die buiten de bestaande EPAset vallen en apart toevertrouwd moeten worden

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer Alle kern EPA’s MO-AM zijn toevertrouwd 

Voorwaardelijkheden (EPA"s)

CanMeds

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Leiderschap
  • Professionaliteit

Kennis

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ patiënt bij specialistische anesthesiologische zorg en veranderende situaties 
• Anatomie, fysiologie en pathologie van de patiënten die vallen binnen de specialistische zorgcategorie 
• Verschillende anesthesietechnieken en mogelijke complicaties bij desbetreffende specialisme 
• Werking van anesthesiologisch gerelateerde medicatie en potentiële bijwerkingen en complicaties bij desbetreffende specialisme 
• Benodigdheden en specialisme gebonden anesthesiologische apparatuur 
• Geldende (anesthesie)protocollen op de operatiekamer t.a.v. specialistische chirurgie en complicaties 
• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. specialistische chirurgie 

Vaardigheden

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. specialistische chirurgie 
• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor desbetreffende specialisme 
• Handelingen uitvoeren passend bij anesthesiologische zorg in specialistische zorgsituaties 
• Prioriteiten stellen binnen de handelingen die bij specialistische zorgsituatie gewenst zijn 
• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten m.b.t. specialistische anesthesiologische zorg 
• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen binnen specialistische zorgsituaties 
• Onderhouden van locoregionale en algehele anesthesie met behulp van basis, geavanceerde en specialistisch geavanceerde anesthesiologische hulpmiddelen 
• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen specialistische zorgsituaties 
• Werktempo aanpassen aan specialistische zorgsituaties
• Klinisch redeneren m.b.t. specialistische operatieve zorg en complicaties 

Gedrag

Informatie bronnen voortgang

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau

Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. NB het werken met een nader in te vullen EPA is een experiment, in fase B zal onderzocht worden of deze door het CZO erkend kan worden. 
Edit | Back to EPA index